image-title: yugoslav army conscripts murdered in Tuzla

Brutally murdered Yugoslav army conscripts, May 15, 1992, Tuzla (photo: V. Novosti, BGD)